TÉMY

COP 20, 21: Zmeníme podnebie alebo ekonomický systém?

COP 20, 21: Zmeníme podnebie alebo ekonomický systém?


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Autor: Walter Chamochumbi (1)

Podľa Rámcového dohovoru Organizácie Spojených národov o zmene podnebia (UNFCCC) sa od roku 1994 do dnešného dňa 19 konferencií zmluvných strán COP uskutočnilo v odlišných politických a hospodárskych kontextoch a vo svetle globálnej agendy, ktorú majú priemyselné krajiny. environmentálna a klimatická kríza naďalej ukladajú politiky zmierňovania a adaptácie a doplňujúce dohody v rámci rokovaní o znížení emisných kvót skleníkových plynov. Pred COP 20 v Lime a COP 21 v Paríži teda stojí za to premýšľať, či by nová globálna dohoda o klíme nebola nadradená Kjótskemu protokolu, pretože sa zdá, že je na ceste bez objektívneho a hĺbkového hodnotenia zo strany signatárske krajiny o dôvodoch jej zlyhania ako globálnej dohody.

Ak si vezmeme ako pozadie nedôležitý COP 19 Varšavy 2013, kde rozvinuté krajiny pokračovali bez uznania svojich zodpovedností a bez záväzných záväzkov financovať zmiernenie a prispôsobenie účinkov CC v rozvojových krajinách, zaujímalo by nás, prečo by COP 20 a 21 vo vzťahu k tejto novej globálnej dohode o klíme musia byť zásadne odlišné, keď je zrejmé, že napriek objasňujúcej 5. správe IPCC pretrvávajú popieračské a ekonomicky zainteresované pozície zo strany industrializovaných a rozvíjajúcich sa krajín skupiny G20, v tejto veci zodpovedný [1]. V tejto súvislosti nedávne oznámenie o domnelej dohode o klíme medzi Spojenými štátmi americkými a Čínou, dvoma krajinami s najväčšou zodpovednosťou za problém globálneho otepľovania, aj keď to môže byť pozitívnym znamením, zostáva niekoľko pochybností o tom, do akej miery sú odhodlaní bude schopný skutočne predpokladať dopredu.

Napriek malému pokroku, ktorý medzinárodné spoločenstvo dosiahlo pri dosahovaní vážnej a záväznej dohody o globálnej klíme, pretrváva prevládajúci oficiálny diskurz okolo spojenia síl a politickej vôle čeliť výzvam boja proti CC. Vyhlásenia generálneho tajomníka OSN Pan Ki-muna v tejto súvislosti poukazujú na toto: „Som pevne presvedčený, že každý z nás sa môže stať lídrom v boji proti zmene podnebia.“ [2], ako oficiálny diskurz úradníkov medzinárodných organizácií a vlád krajín, akoby bola CC prirodzeným nepriateľom, proti ktorému treba bojovať v rámci globálnej križiackej výpravy. Pozícia, ktorá neuznáva základnú otázku, ktorá sa netýka samotného fenoménu CC, ale štrukturálnych príčin, ktoré ho spôsobujú: neoliberálny ekonomický systém a prevládajúci model industrializácie a rozvoja krajín za cenu zdrojov konečnej prírody a životného prostredia obývaného pôvodnými obyvateľmi a miestnymi komunitami. Predmetná zásadná otázka, ktorej sa venovali aktivisti a organizované spoločenské a environmentálne hnutie „Summitu ľudí proti zmene podnebia“ pod heslom: „Zmeňme systém, nie podnebie“ ako alternatívny sociálny summit k COP 20 z Limy.


Peru COP 20: Slabé environmentálne inštitúcie a sociálna nerovnosť

Zdá sa, že výhľad na COP 20 komplikuje kroky prezidenta Humalu a ministerstva životného prostredia (MINAM), ktorí prichádzajú politicky a inštitucionálne oslabení, aby dôsledne prijali výzvu viesť rokovania svetového samitu o klíme, najmä ak domnievať sa, že Peru je jednou z najohrozenejších krajín na svete z hľadiska účinkov CC a že je k dnešnému dňu málo, čo môže preukázať, pokiaľ ide o pokročilú národnú stratégiu v oblasti mechanizmov zmierňovania rizika, adaptácie a prevencie. V tejto súvislosti existujú iniciatívy, napríklad návrh rámcového zákona o CC, ktorý navrhuje predefinovať úlohu MINAM ako riadiaceho orgánu národnej stratégie CC, ako aj posilniť jeho inštitucionálny rámec a umožniť efektívnu účasť občianskej spoločnosti prostredníctvomNárodná komisia CC. Schválenie tejto a ďalších iniciatív občianskej spoločnosti je bohužiaľ zriedené Kongres republiky z dôvodu politickej kalkulácie, rozptýlenia a rozchádzania záujmov politických strán spolu s nedostatkom vodcovských schopností a kapacít na dialóg o otázke nacionalistickej lavice.

Aj keď ho vláda prezidenta Humalu v roku 2014 vyhlásila ako „Rok podpory zodpovedného priemyslu a záväzkov v oblasti podnebia“, je pravda, že jej vedenie je v tomto regióne v oblasti politík, zákonov a iných právnych predpisov a predpisov na podporu zmierňovania následkov pozadu. a prispôsobenie sa CC. Podľa indexu environmentálneho výkonu (EPI) pripraveného univerzitami v Yale a Kolumbii v USA vo svojej 5. správe z roku 2014 o výsledkoch environmentálnej politiky národa z hľadiska vplyvov na zdravie, kvalitu ovzdušia, vody a hygieny, vodné zdroje, poľnohospodárstvo, lesy, rybolov, biodiverzita - biotop a klíma - energia naznačuje, že Peru je na 110. mieste zo 178 krajín sveta a že na úrovni Latinskej Ameriky je ďaleko za Čile (29), Ekvádorom ( 53), Venezuela (57), Uruguaj (70), Brazília (77) a Bolívia (87).

Národný environmentálny inštitucionálny rámec je veľmi slabý a centralistický a nacionalistická vláda nedosahuje v tejto oblasti konzistentný pokrok, pretože sa viac zaoberá zvrátením spomalenia hospodárstva a podlieha faktickým právomociam a neoliberálnej technokracii ministerstva hospodárstva a financií. , než od roku Redukčný prístup k ekonomike ovplyvňuje výkonnú moc sériou reaktivačných opatrení, za cenu oslabenia a podriadenia úlohy MINAM a jeho príslušným orgánom, ako je OEFA.

Aj keď sú oficiálne čísla z hľadiska znižovania chudoby v krajine priaznivé, nacionalistická vláda naďalej čelí možnosti zvrátenia indexov ekonomickej nerovnosti a sociálneho vylúčenia v rôznych regiónoch, napríklad v oblastiach, kde existujú ťažobné projekty prírodných zdrojov. a pretrvávajúce indexy chudoby, znečistenia a environmentálnych záväzkov. V skutočnosti dnes existuje väčšie riziko konfliktov, pretože 20% územia štátu je koncesovaných na ťažobné projekty prírodných zdrojov. Preto je nevyhnutné napredovať v plánovaní a lepšom usporiadaní územia, aby sa zvrátilo a zabránilo sociálno-environmentálnym konfliktom, uplatnili sa redistribučné politiky a udržateľné využívanie prírodných zdrojov, ako aj zmierňujúce a adaptačné opatrenia na CC a variabilitu extrémnych klimatických podmienok. , ktorý ovplyvňuje hlavne najchudobnejšie obyvateľstvo vo vidieckych oblastiach.

Hospodársky rast v porovnaní s kvalitou životného prostredia v regióne: neustále križovatky

Latinská Amerika je naďalej jedným z najviac nerovných regiónov na svete, kde politika uprednostňovania rastu a nerovnomerného rozdeľovania ekonomických príjmov ovplyvňuje väzbu medzi úrovňou príjmu na obyvateľa a kvalitou životného prostredia, čo je hlavným negatívnym faktorom, ktorý ovplyvňuje o starostlivosti a kvalite životného prostredia v krajinách regiónu. Tvárou v tvár nefunkčnému vzťahu obchodno-ekonomického rastu v porovnaní so starostlivosťou o životné prostredie je potrebné dekonštruovať paradigmy a omyly, ktoré naďalej gravitujú v rámci deregulovaného voľného trhu a zabezpečujú medzinárodné rokovania o CC.

Uprostred kolísavého medzinárodného trhu a s neistotou hospodárskej krízy, ktorá sa nekončí, vlády ľavej a pravej strany Latinskej Ameriky pokračujú v podpore zvýšenia svojho vývozu na základe neobnoviteľných prírodných zdrojov s malou pridanou hodnotou a vysoké environmentálne náklady. Pokiaľ teda neinternalizujú environmentálne premenné vo svojich vládnych politikách a programoch a nevyvinú udržateľnú stratégiu produktívnej diverzifikácie a selektívnej transformácie, ako aj s prísnym rámcom národných environmentálnych noriem a predpisov kompatibilných s medzinárodnými normami, zostanú zraniteľnými a závislými ekonomikami. Najmä dnes s rizikami a účinkami CC, ktoré spôsobujú, že ich ekonomiky sú zraniteľnejšie.

Nedávny výskum skúmal vzťah medzi podnebím a sociálnymi konfliktmi s úrovňami ekonomického rozvoja krajiny a našiel dôkazy o tom, že okrem konfliktov súvisiacich s podnebím je okrem konfliktov príčinou aj nerovnosť. V tomto zmysle vyžadujeme viac otázok, predovšetkým však zaujatie nového politického postoja a postoja, kritické a odolné myslenie na analýzu tradičných foriem vzťahov, ktoré existujú - a ktoré pretrvávajú - medzi prírodnými a sociálnymi systémami verzus logika sloboda, trh a prevládajúci ekonomický systém. Relativizovať klamné ekonomické myslenie, že obchod je samoúčelný cieľ, z ktorého sa následne dynamizuje rast a potom zlepšenia životného prostredia.

Zoči-voči environmentálnej a klimatickej kríze odvodenej z prevládajúceho ekonomického modelu bude potrebné prekonať zotrvačnosť neoliberálnej technokracie, ktorá zachováva zaujatú analýzu vývoja cyklov globálnej ekonomiky a primárny exportný model prírodných zdrojov. . V tomto zmysle sa musíme premietnuť nad rámec politických výpočtov a krátkodobých populistických opatrení, pretože neistota spôsobená krízou, environmentálny konflikt ani sociálna nespokojnosť samy o sebe nezmiznú.

Zmena odôvodnenia ľahkého zisku pri využívaní prírodných zdrojov nebude ľahká, najmä pre určitý podnikový podnikový sektor, verejný sektor a politikov, ktorí dodržiavajú kompulzívne správanie po zvrátených cieľoch globálnej ekonomiky. V tomto zmysle je COP 20 v Lime priaznivým scenárom na zmenu prístupu a sebakritickú analýzu, podľa ktorej rokovania o CC znamenajú diskusie o modeli hospodárskeho a sociálneho rozvoja, ktoré sa majú v nadväznosti na tento problém uplatniť.

Sociálne a environmentálne hnutie sa zbieha okolo klimatickej spravodlivosti a zmien systému

Scenár COP 20 predstavuje jedinečnú príležitosť pre zárodočné peruánske environmentálne spoločenské hnutie (ekológovia, domorodí obyvatelia, odborári, OSB a ďalšie prejavy participatívnej demokracie vo vnútrozemí krajiny) prekonať miestnu fragmentáciu, formulovať a prekonať svoje nároky a požaduje konvergentný krok vpred v boji národov a svetovej občianskej spoločnosti, ktorý požaduje klimatickú spravodlivosť a zmenu hegemonického ekonomického systému. Od toho bude závisieť úloha, ktorú môže občianska spoločnosť ovplyvniť v súvislosti s bodmi klimatickej agendy, o ktorých budú zúčastnené krajiny diskutovať.

V Peru v posledných rokoch rôzne spoločenské organizácie a rozvojové subjekty, akademici, politici a aktéri občianskej spoločnosti predkladajú sériu požiadaviek a návrhov týkajúcich sa potreby podpory súboru dôležitých reforiem v peruánskom štáte. Presmerovať jej úlohu a vzťah ako štátnej spoločnosti, prehodnotiť rozsah a dopady neoliberálneho ekonomického modelu, jeho sociálne a environmentálne dôsledky súvisiace s hospodárskym rastom krajiny, ako aj národný a miestny kontext problému nerovnosti, chudoby a chudoby. rozvoj so začlenením.

Trvalý konflikt medzi ekonomikou a životným prostredím sa v rámci COP 20 a 21 nevyrieši, ak tí, ktorí sú zodpovední hlavne za túto globálnu klimatickú krízu, budú trvať na rétorickom diskurze udržateľného rozvoja, zelenej ekonomiky a ekologickej efektívnosti bez toho, aby za seba prevzali akékoľvek -kritickosť a zodpovednosť. V skutočnosti je potrebné zmeniť paradigmu rozvoja a položiť základy sociálnej a environmentálnej zmene, čo znamená jej účinnú harmonizáciu s humanizovanou hospodárskou politikou. Nový politický a zásadový postoj, ktorý spochybňuje a rieši väčšiu sociálnu a environmentálnu priepasť, ktorá existuje medzi privilegovanými menšinovými sektormi neoliberálnej ekonomiky a veľkými väčšinovými sociálnymi sektormi, ktoré sú naďalej vylúčené z procesov modernizácie, rozvoja a začlenenia v Peru a svet.


Video: Jaha Tum Rahoge. Maheruh. Amit Dolawat u0026 Drisha More. Altamash Faridi. Kalyan Bhardhan (Jún 2022).


Komentáre:

 1. Vozahn

  Nikdy neudierajte niekoho, kto leží, pretože môže vstať. Znak kosák a kladivo. Kosenie a kladivo! Z reklamy na šampón: Moje vlasy boli predtým suché a bez života, no teraz sú vlhké a krútia sa mi. Obrázok: "Ivan Hrozný robí kontrolný záber."

 2. Geb

  What would we do without your brilliant phrase

 3. Yolmaran

  Tento veľkolepý nápad je potrebný len tak mimochodom

 4. Gregory

  This topic is simply incomparable :), it is very interesting to me)))

 5. Anderson

  your thinking simply excellentNapíšte správu